Váš Nákupní Košík

Zákonné oznámení

Souřadnice

Tuto stránku upravuje a spravuje: www.sperkovnice.store

Host

Webové stránky jsou hostovány společností O2Switch, která má sídlo: Boulevard Gustave Flaubert 222-224, 63000 Clermont-Ferrand.

Kontaktní údaje a pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Emailová adresa: contact @sperkovnice.store

Podmínky používání stránek a nabízených služeb

.

Stránky představují duševní dílo chráněné ustanoveními francouzského zákoníku duševního vlastnictví a příslušnými mezinárodními předpisy. Zákazník nesmí žádným způsobem znovu použít, převést nebo využít pro vlastní potřebu všechny prvky nebo díla Stránek nebo jejich část.

Používání stránek znamená plný souhlas s níže popsanými všeobecnými podmínkami používání. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, proto uživatelům stránek doporučujeme, aby se s nimi pravidelně seznamovali.

Tyto webové stránky jsou uživatelům běžně přístupné po celou dobu. Stránky Le však mohou rozhodnout o přerušení provozu z důvodu technické údržby a budou se snažit uživatele o datech a časech takových zásahů předem informovat. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány správcem webu. Stejně tak mohou být kdykoli změněna právní upozornění: jsou však závazná pro uživatele, který je vyzván, aby se s nimi co nejčastěji seznamoval a bral je na vědomí.

Popis poskytovaných služeb

Účelem webových stránek je poskytovat informace týkající se všech činností společnosti. Stránky se snaží poskytovat na webu co nejpřesnější informace. Nemůže však nést odpovědnost za případná opomenutí, nepřesnosti nebo nedostatky v aktualizaci, ať už způsobené jím samotným nebo partnery třetích stran, kteří mu tyto informace poskytují.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze orientační a mohou se změnit. Kromě toho informace na stránkách nejsou vyčerpávající. Mohou být změněny od doby, kdy byly zveřejněny na internetu.

Smluvní omezení týkající se technických údajů

Stránky využívají technologii JavaScript. Webové stránky nemohou nést odpovědnost za případné hmotné škody související s jejich používáním. Uživatel stránek se navíc zavazuje, že bude na stránky přistupovat pomocí nejnovějšího hardwaru, bez virů a s aktualizovaným prohlížečem poslední generace Stránky jsou hostovány u poskytovatele na území Evropské unie v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679)

Cílem je poskytovat službu, která zajistí co nejlepší míru dostupnosti. Hostitel zajišťuje nepřetržitou dostupnost služeb 24 hodin denně, každý den v roce. Vyhrazuje si však právo přerušit hostingové služby na co nejkratší dobu, zejména za účelem údržby, zlepšení svých infrastruktur, v případě selhání infrastruktury nebo pokud služby generují provoz považovaný za neobvyklý.

Stránky a hostitel nemohou nést odpovědnost v případě poruchy internetové sítě, telefonních linek nebo počítačového a telefonního vybavení, která souvisí zejména s přetížením sítě bránícím přístupu na server.

Intelektuální vlastnictví a padělání

Stránka vlastní práva duševního vlastnictví a drží práva na používání všech prvků přístupných na webových stránkách, včetně textů, obrázků, grafiky, log, videí, ikon a zvuků. Jakákoli reprodukce, zobrazení, úprava, zveřejnění, adaptace všech prvků webu nebo jejich části, ať už jakýmkoli způsobem nebo postupem, je zakázána, s výjimkou předchozího písemného souhlasu.

Jakékoli neoprávněné použití stránek nebo jakéhokoli z prvků, které obsahují, bude považováno za porušení a stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících francouzského zákoníku duševního vlastnictví.

Omezení odpovědnosti

Stránka vystupuje jako vydavatel a odpovídá za kvalitu a pravdivost zveřejněného obsahu

.

Stránka nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na webové stránky a vyplývající buď z použití zařízení, které neodpovídá specifikacím, nebo z výskytu chyby či nekompatibility.

Stránka nenese odpovědnost za nepřímé škody (například ztrátu trhu nebo ztrátu příležitosti), které vzniknou v důsledku používání stránky. Uživatelům jsou k dispozici interaktivní oblasti (možnost pokládat dotazy v kontaktní oblasti). Stránky si vyhrazují právo bez předchozího upozornění smazat jakýkoli obsah zveřejněný v této oblasti, který je v rozporu s právními předpisy platnými ve Francii, zejména s ustanoveními týkajícími se ochrany údajů. V příslušných případech si stránky rovněž vyhrazují právo pohnat uživatele k občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnosti, zejména v případě zpráv rasistické, urážlivé, hanlivé nebo pornografické povahy, a to bez ohledu na použité médium (text, fotografie atd.).

Správa osobních údajů

Zákazník je informován o předpisech týkajících se marketingové komunikace, o zákonu ze dne 21. června 2014 o důvěře v digitální ekonomiku, o zákonu o ochraně osobních údajů ze dne 06. srpna 2004, jakož i o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (RGPD: č. 2016-679).

Odpovědnost za shromažďování osobních údajů

V případě osobních údajů shromážděných v rámci vytvoření osobního účtu uživatele a prohlížení stránek je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů správce stránek

Jako osoba odpovědná za zpracování shromažďovaných údajů se Le site zavazuje dodržovat rámec platných právních předpisů. Zejména je jeho povinností stanovit účely zpracování údajů, poskytnout svým potenciálním zákazníkům a zákazníkům, počínaje shromažďováním jejich souhlasů, úplné informace o zpracování jejich osobních údajů a vést registr zpracování, který odpovídá skutečnosti. Kdykoli Stránka zpracovává osobní údaje, podniká veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že osobní údaje jsou přesné a odpovídají účelům, pro které je Stránka zpracovává.

Finančnost shromažďovaných údajů

Stránka může zpracovávat některé nebo všechny následující údaje:

aby bylo možné prohlížení stránek a správa a dohledatelnost služeb objednaných uživatelem:

Připojení ke Stránkám a údaje o jejich používání, fakturace, historie objednávek atd.

pro prevenci a boj proti počítačovým podvodům (rozesílání spamu, hackerství…): hardware používaný k prohlížení, IP adresa, heslo (zaheslované)

pro zlepšení navigace na webu: údaje o připojení a používání

pro provádění nepovinných průzkumů spokojenosti na Stránkách: e-mailová adresa

pro provádění komunikačních kampaní (sms, e-mail): telefonní číslo, e-mailová adresa

Stránka neprodává vaše osobní údaje, které jsou proto používány pouze z nutnosti nebo pro statistické a analytické účely.

Právo na přístup, opravu a námitku

V souladu s platnými evropskými předpisy mají uživatelé těchto stránek následující práva:

právo na přístup (článek 15 RGPD) a opravu (článek 16 RGPD), aktualizaci, úplnost údajů Uživatelů právo na blokování nebo výmaz osobních údajů Uživatelů (článek 17 RGPD), pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, zastaralé nebo jejichž shromažďování, používání, sdělování nebo uchovávání je zakázáno

právo kdykoli odvolat souhlas (článek 13-2c RGPD)

právo omezit zpracování údajů uživatelů (článek 18 RGPD)

právo vznést námitku proti zpracování údajů Uživatelů (článek 21 RGPD)

právo na přenositelnost údajů poskytnutých Uživateli, pokud jsou tyto údaje předmětem automatizovaného zpracování na základě jejich souhlasu nebo smlouvy (článek 20 RGPD)

právo určit osud údajů Uživatelů po jejich smrti a zvolit si, komu má Web předat (nebo nepředat) jejich údaje třetí straně, kterou předem určili

Jakmile se Le site dozví o úmrtí Uživatele a v případě, že od něj nedostane žádné pokyny, zavazuje se Le site jeho údaje zničit, pokud se jejich uchování neukáže jako nezbytné pro důkazní účely nebo pro splnění zákonné povinnosti.

Pokud si uživatel přeje zjistit, jak společnost Le site používá jeho osobní údaje, požádat o jejich opravu nebo vznést námitku proti jejich zpracování, může se na společnost Le site obrátit písemně na adrese společnosti uvedené v horní části stránky.

V tomto případě musí Uživatel uvést osobní údaje, které chce, aby The site opravila, aktualizovala nebo vymazala, a přesně se identifikovat kopií dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Žádosti o výmaz osobních údajů budou podléhat povinnostem, které jsou Le site uloženy zákonem, zejména s ohledem na uchovávání nebo archivaci dokumentů. A konečně, uživatelé stránek Le site mohou podat stížnost u dozorových orgánů, zejména u CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

Nezveřejňování osobních údajů

Stránka se zdrží zpracování, hostování nebo předávání Informací shromážděných o svých Zákaznících do země, která se nachází mimo Evropskou unii nebo kterou Evropská komise uznala za „nevhodnou“, aniž by o tom Zákazníka předem informovala. Za tímto účelem si Stránky nadále mohou svobodně vybrat své technické a obchodní subdodavatele za podmínky, že předloží dostatečné záruky s ohledem na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

Stránka se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti Informací a zejména k tomu, aby nebyly sdělovány neoprávněným osobám. Pokud je však Le site upozorněna na incident, který má vliv na integritu nebo důvěrnost Informací zákazníka, musí o tom zákazníka co nejdříve informovat a sdělit mu přijatá nápravná opatření. Kromě toho společnost Le site neshromažďuje žádné „citlivé údaje“.

Osobní údaje uživatele mohou být zpracovávány dceřinými společnostmi a subdodavateli (poskytovateli služeb) společnosti Le site, a to výhradně za účelem dosažení cílů těchto zásad.

V mezích svých příslušných oprávnění a pro výše připomenuté účely jsou hlavními osobami, které mohou mít přístup k údajům uživatelů webu, především zástupci našeho zákaznického servisu.

Hlášení o incidentu

Ať se snažíme sebevíc, žádný způsob přenosu přes internet ani žádný způsob elektronického ukládání není zcela bezpečný. Nemůžeme proto zaručit absolutní bezpečnost. Pokud se dozvíme o narušení bezpečnosti, budeme o tom informovat dotčené uživatele, aby mohli přijmout příslušná opatření. Naše postupy pro oznamování incidentů zohledňují naše právní povinnosti, ať už na národní nebo evropské úrovni. Zavazujeme se, že naše zákazníky budeme plně informovat o všech záležitostech týkajících se bezpečnosti jejich účtu a že jim poskytneme všechny potřebné informace, které jim pomohou splnit jejich vlastní zákonné oznamovací povinnosti.

Žádné osobní údaje uživatele stránek Le site nejsou bez vědomí uživatele zveřejňovány, vyměňovány, předávány, postoupeny ani prodávány na jakémkoli médiu třetím osobám. Pouze předpoklad odkoupení stránek Le site a jejich práv by umožnil předání uvedených informací případnému nabyvateli, který by měl zase stejnou povinnost uchovávat a upravovat údaje vůči uživateli stránek Le site.

Bezpečnost

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Osobních údajů a Osobních údajů o zdravotním stavu Web používá sítě chráněné standardními zařízeními, jako je firewall, pseudonymizace, šifrování a heslo.

Při zpracování osobních údajů podniká společnost Le sitet veškeré přiměřené kroky k jejich ochraně před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.

Hipertextové odkazy a internetové značky „Cookies“

Le site Le site obsahuje řadu hypertextových odkazů na jiné stránky, zřízené s autorizací Le site. Le site však není schopen kontrolovat obsah takto navštívených stránek, a proto v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

Pokud se nerozhodnete soubory cookie zakázat, souhlasíte s tím, že je stránky mohou používat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli a bezplatně deaktivovat pomocí možností deaktivace, které jsou vám nabídnuty a připomenuty níže, s vědomím, že to může omezit nebo znemožnit přístup ke všem nebo části služeb nabízených stránkou.

„COOKIES“

„Soubor cookie“ je malý informační soubor zaslaný do prohlížeče uživatele a uložený v jeho koncovém zařízení (např. počítači, chytrém telefonu), (dále jen „soubory cookie“). Tento soubor obsahuje informace, jako je název domény Uživatele, poskytovatel internetových služeb Uživatele, operační systém Uživatele a datum a čas přístupu. Soubory cookie nemohou v žádném případě poškodit koncový počítač Uživatele.

Stránka pravděpodobně zpracovává informace o návštěvě Uživatele na Stránce, jako jsou navštívené stránky, provedená vyhledávání. Tyto informace umožňují Le webu zlepšovat obsah Stránek, navigaci Uživatele.

Soubory cookie usnadňují prohlížení a/nebo poskytování služeb nabízených Stránkami a Uživatel může nastavit svůj prohlížeč tak, aby mu umožňoval rozhodnout, zda je přijme, aby byly soubory cookie uloženy v terminálu, nebo naopak aby byly odmítnuty, a to buď systematicky, nebo podle jejich odesílatele. Uživatel může rovněž nakonfigurovat software svého prohlížeče tak, aby bylo přijetí nebo odmítnutí souborů cookie čas od času navrženo před tím, než se soubor cookie pravděpodobně zaznamená v jeho terminálu. Stránka informuje uživatele, že v takovém případě nemusí být funkce jeho prohlížeče plně k dispozici.

Pokud Uživatel odmítne ukládání souborů cookie do svého terminálu nebo prohlížeče nebo pokud Uživatel tyto uložené soubory odstraní, je informován o tom, že jeho prohlížení a používání Stránek může být omezeno. To může nastat také v případě, že Stránky nebo některý z jejich poskytovatelů služeb nemůže z důvodu technické kompatibility rozpoznat typ prohlížeče používaného terminálem, nastavení jazyka a zobrazení nebo zemi, ze které se zdá, že je terminál připojen k internetu.

Případně Le site odmítá veškerou odpovědnost za důsledky spojené se zhoršeným fungováním stránek a jakýchkoli služeb nabízených Le site, které vyplývají z (i) odmítnutí souborů cookie uživatelem (ii) nemožnosti Le site zaznamenat nebo nahlédnout do souborů cookie nezbytných pro jejich fungování z důvodu volby uživatele. Pro správu souborů Cookies a volby Uživatele je konfigurace každého prohlížeče odlišná. Je popsána v nabídce nápovědy prohlížeče, kde se dozvíte, jak může Uživatel upravit svá přání týkající se souborů Cookies.

Uživatel se může kdykoli rozhodnout vyjádřit a upravit svá přání týkající se souborů Cookies. Stránky mohou také využívat služeb externích poskytovatelů služeb, kteří jim pomáhají shromažďovat a zpracovávat informace popsané v této části.

Nakonec, kliknutím na ikony věnované sociálním sítím Twitter, Facebook, Instagram, TikTok a Youtube, které se objevují na webových stránkách Le nebo v jejich mobilní aplikaci, a pokud uživatel souhlasil s ukládáním souborů cookie tím, že pokračoval v pohybu na webových stránkách Le nebo v mobilní aplikaci, mohou Twitter, Facebook, Instagram, TikTok a Youtube ukládat soubory cookie také na vaše koncová zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).

Tyto typy souborů cookie se na vašich terminálech ukládají pouze v případě, že s nimi souhlasíte, a to tím, že pokračujete v prohlížení webových stránek nebo mobilní aplikace Le. Uživatel však může svůj souhlas s ukládáním tohoto typu souborů cookie na stránkách Le kdykoli odvolat.

Tagy INTERNET

Stránky mohou příležitostně používat internetové značky (známé také jako „tagy“ nebo akční značky, jednopixelové GIFy, průhledné GIFy, neviditelné GIFy a GIFy typu „jeden k jednomu“) a nasazovat je prostřednictvím specializovaného partnera pro webovou analýzu, který může být umístěn (a tedy ukládat související informace včetně IP adresy uživatele) v cizí zemi.

Tyto značky jsou umístěny jak v online reklamách umožňujících uživatelům internetu přístup na Stránky, tak na jejich různých stránkách.

Tato technologie umožňuje webu Le vyhodnocovat reakce návštěvníků na Stránky a efektivitu jejich činností (například počet otevření stránky a prohlížených informací), stejně jako používání těchto Stránek uživateli.

Externí poskytovatel služeb může pomocí těchto značek shromažďovat informace o návštěvnících Stránek a jiných webových stránek, sestavovat zprávy o činnosti Stránek pro Stránky a poskytovat další služby související s používáním Stránek a internetu.

Platné právo a jurisdikce.

Jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s používáním webových stránek Le site podléhá francouzskému právu. S výjimkou případů, kdy to zákon neumožňuje, je výlučná příslušnost přiznána příslušným soudům.

Dodání zdarma

Doprava zdarma po celém světě

Zákaznický servis

Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Bezpečná platba

100% bezpečné platby prostřednictvím našich online partnerů